Gerichte aus der Kurpfalz

Mannemer Buffet

Linsespätzel
Himmel und Erd
Kassler/Schäufele) mid Sauerkraud
Heringssalad vun der Neckarinsel
Fleeschknöp in Pilzsoss
Erdrüwwe
Schnitzel

Preis: 29,00 EUR

Heidelberger Buffet

Hoorische Knepp
Eingemachdes Kalbsfleesch
Wildschweinbroode
Lachsstreife
Keschde Gemies
Leimener Gulasch
Buwwespitzel

Preis: 32,00 EUR

Enderle Buffet

Brodkardoffel
Rieslinggoggel
Kedscher Samdpfode
Oxsebruschd Mährreddich
Verheierde
Schwarzwozzelrahm
Scholle uff Spinad

Preis: 36,00 EUR

Rheiwald Buffet

Rahmbläddle
Hihnerfrikassä
Rehrücken
Kraichbachhecht
Kartoffelsalad
Teigkratzer
Sauerbraten

Preis: 39,00 EUR

Iwwerall is Broad,Weisser Käs, Gurgesalad un Kraut dabei.

Ma kann a des Esse verdausche.